NABÓR DO PRZEDSZKOLA 2021/2022

 


NABÓR DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 


UWAGA RODZICE KANDYDATÓW!

 


OD 1 MARCA (OD GODZINY 8.00)
DO 11 MARCA (DO GODZINY 15.00)

 

TRWA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIENIE PRZEZ KANDYDATA WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM.

 

 

SZCZEGÓŁY ZWIĄZANE Z NABOREM (ZASADY, TERMINY, LINK DO STRONY LOGOWANIA, OŚWIADCZENIE DO POBRANIA) ZNAJDĄ PANŚTWO PONIŻEJ.

 

 

 


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA TRWA:

OD 1 MARCA (OD GODZINY 8.00)
DO 14 KWIETNIA (DO GODZINY 15.00)

 

 

 

 

 ZASADY POSTĘPOWANIA DLA RODZICÓW KANDYDATÓW
DO PRZEDSZKOLA:

 

1. Nabór do przedszkola odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: 


www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

 

2. Rodzice logują się poprzez stronę naboru, uzupełniają niezbędne we wniosku dane.

 

3. Wypełniony i wygenerowany wniosek przyjęcia do przedszkola należy wydrukować, podpisać i w podanym wyżej terminie dostarczyć do placówki "pierwszego wyboru".
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów naboru:

a) dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, rozwód lub separację, pieczę zastępczą oraz orzeczenia PPP są składane w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez rodzica kandydata;

OŚWIADCZENIE- KLIKNIJ, ABY POBRAĆ WNIOSEK

b) oświadczenia, o których mowa powyżej, składa siępod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

4. Szczegóły dotyczące kryteriów oraz pełną instrukcję dotyczącą zasad naboru do przedszkola zajdują się poniżej.

 

 

ZASADY NABORU- KLIKNIJ, ABY POBRAĆ!

 

 


 

 Zarządzenie 46/2021
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 27 stycznia 2021 r.w sprawie określenia terminów przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik  jest organem prowadzącym

 

Działając na podstawie:
- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zmianami),

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.
Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym na rok szkolny 2021/2022, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu oświatę.

 

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 46/2021
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 27 stycznia 2021 r.

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022
do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.

 

 

                                  

       KLIKNIJ, ABY POBRAĆ PLIK ->   TERMINY

 

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

11.02.2021 godz. 8.00

19.02.2021 godz. 12.00

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1.03.2021 godz. 8.00

11.03.2021 godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków kandydatów i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1.03.2021 godz. 8.00

25.03.2021 godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

29.03.2021 godz. 15.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

30.03.2021 godz. 8.00

12.04.2021 godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

14.04.2021 godz. 15.00

 

6.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

22.04.2021 godz. 8.00

29.04.2021 godz. 15.00

7.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

22.04.2021 godz. 8.00

5.05.2021 godz. 15.00

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

12.05.2021 godz. 8.00

9.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

12.05.2021 godz. 8.00

18.05.2021 godz. 12.00

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

21.05.2021 godz. 8.00