PŁATNOŚCI

 

ZARZĄDZENIE

 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku

z dnia 24.08.2021r.

w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku

Na podstawie:

- art. 106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);

- § 8 Statutu Przedszkola nr 18 w Rybniku i § 28 Statutu Szkoły Podstawowej nr 16 w Rybniku;

- Uchwały Rady Miasta Rybnika nr 683/XLIV/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie

ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za

korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto

Rybnik oraz uchwały Rady Miasta Rybnika nr 721/XLVI/2018 z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018

r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach

i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik;

- art. 52 ust. 1, 2, 3, 12 i 15 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań

oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.);

- art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.

z 2017 r. poz. 1221 z późń. zm.)


 

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1.

Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci w Przedszkolu w kwocie 7,00 zł, która składa się z następujących elementów:


a) śniadanie- 1,40 zł,

 

b) obiad- 4,50 zł,

c) podwieczorek- 1,10 zł 

§ 2.

Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci w stołówce Szkoły Podstawowej
w kwocie 4,50 zł za 1 obiad.

 

§ 3.

  1. Ustalam opłatę za korzystanie z przez nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w stołówce Przedszkola/Szkoły Podstawowej/Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w kwocie 7,20 zł.
  2. Wartość posiłków została zwiększona o 60% tytułem kosztów przygotowania posiłków.
  3. Rodzic zobowiązuje się do odbioru rozliczenia miesięcznego za pośrednictwem systemu e-przedszkole, należna kwota do zapłaty zostanie wygenerowana do piątego dnia miesiąca następującego po każdym okresie rozliczeniowym.

 

§ 4.

Dyrektor zastrzega prawo do zmiany wysokości opłat w przypadku wzrostu cen produktów żywnościowych lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ceny posiłków.

 

§ 5.

Traci moc zarządzenie z dnia 19.08.2020r.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku