PŁATNOŚCI

 

Zarządzenie nr 15/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku

z dnia 25 czerwca 2018 r. z późniejszymi zmianami

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku

 

 

Na podstawie:

- art. 106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
- § 8 Statutu Przedszkola nr 18 w Rybniku i § 28 Statutu Szkoły Podstawowej nr 16 w Rybniku;
- Uchwały Rady Miasta Rybnika nr 683/XLIV/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz uchwały Rady Miasta Rybnika nr 721/XLVI/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik;

- art. 52 ust. 1, 2, 3, 12 i 15 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.);
- art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późń. zm.)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustalam następujące godziny pracy Przedszkola nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6

w    Rybniku:

a)    poniedziałek – 6:30 – 16:00

b)    wtorek – 6:30 – 16:00

c)    środa – 6:30 – 16:00

d)    czwartek – 6:30 – 16:00

e)    piątek – 6:30 – 16:00


§ 2.

Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci w Przedszkolu nr 18 w kwocie 6,60 zł, na którą składają się:

a)    śniadanie – 1,40 zł,

b)    obiad – 4,00 zł,

c)    podwieczorek – 1,20 zł.

Ustalam opłatę za korzystanie z obiadów przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w kwocie 4,00 zł.


§ 3.

1.    Ustalam opłatę za korzystanie z obiadów przez nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w stołówce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku w kwocie 6,40 zł.
2.    Wartość posiłków została zwiększona o 60% tytułem kosztów przygotowania posiłków.

3.    Ponadto, w przypadku pracowników administracji i obsługi, powyższa kwota zostaje powiększona o 8% podatku VAT.


§ 4.

Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat w przypadku wzrostu cen produktów żywnościowych
lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ceny posiłków.§ 5.

1.    Rodzic zobowiązuje się przyprowadzać i odbierać dziecko jedynie w godzinach wskazanych w deklaracji
z zachowaniem godzin pracy placówki określonych w § 1.

2. Rodzic zobowiązuje się do korzystania z elektronicznego systemu rejestracji wejścia i wyjścia za pomocą otrzymanej karty dostępu.

3.    Rodzicowi przysługuje nieodpłatnie jedna karta dostępu. Z chwilą oddania karty dostępu do używania, rodzic odpowiedzialny jest za jej utratę, zniszczenie oraz przypadkowe uszkodzenie. Po zakończeniu uczęszczania przez dziecko do Przedszkola, rodzic zobowiązany jest do zwrotu karty.

4.    W przypadku utraty, zniszczenia, przypadkowego uszkodzenia jak również zgłoszenia wniosku o dodatkową kartę dostępu, rodzic zobowiązuje się do pokrycia kosztów wyrobienia wtórnika karty dostępu w kwocie 7,00 złotych brutto.
5.    Wydanie wtórnika karty dostępu do używania następuje wyłącznie po okazaniu potwierdzenia uiszczenia opłaty,
o której mowa w punkcie 4.§ 6.

1.    Dzienna stawka żywieniowa za każdy z posiłków ustalana jest wyłącznie z uwzględnieniem kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku, bez wliczania wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki, zgodnie z treścią każdorazowego zarządzenia Dyrektora Zespołu
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków.

2.    Zespół nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zdrowotne spożycia przez dziecko posiłku lub jego części wynikające z przyczyn od Zespołu niezależnych.§ 7.

1.    Przedszkole za świadczone usługi żywienia oraz pobytu dziecka poza godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wynikających z uchwały Rady Miasta Rybnika nr 683/XLIV/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., wystawia rozliczenie miesięczne lub dokument sprzedaży na żądanie rodzica.
2.    Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.

3.    Rodzic zobowiązuje się do odbioru rozliczenia miesięcznego za pośrednictwem systemu
e-przedszkole, należna kwota do zapłaty zostanie wygenerowana do piątego dnia miesiąca następującego po każdym okresie rozliczeniowym.

4.    Należności płatne są przelewem na rachunek bankowy dochodów Zespołu o numerze:
51 1020 2472 0000 6302 0499 8227

W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, grupę, do której dziecko

uczęszcza, miesiąc, za który wnoszona jest wpłata oraz tytuł wpłaty: wyżywienie/W/ … zł, pobyt/P/ … zł.
5.    Rodzic dokonuje wpłat za żywienie i pobyt z dołu, każdorazowo do piętnastego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym.
6.    W przypadku nadpłaty kwota nadwyżki zaliczana jest na poczet przyszłych należności, chyba, że rodzic złoży pisemny wniosek o zwrot nadpłaty w terminie 7 dni od dnia dokonania przelewu.§ 8.

1.    Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Zespołu.
2.    Nieterminowe regulowanie należności wynikających z rozliczenia miesięcznego spowoduje naliczenie odsetek od należności publicznoprawnych. Odsetki naliczane będą począwszy od pierwszego dnia następującego po terminie płatności do dnia wpłaty włącznie.

3.    Zaległość wynikająca z rozliczenia miesięcznego przekraczająca 14 dni skutkować będzie zawieszeniem świadczenia na rzecz dziecka usługi żywienia oraz pobytu dziecka poza godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynikających z uchwały Rady Miasta Rybnika nr 683/XLIV/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.

4. Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 398 z późn. zm.).§ 9.

Traci moc zarządzenie nr 27/2017 z dnia 29.08.2017r.§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 r.