Innowacja pedagogiczna „Moja dzielnica, moje miasto, mój kraj”- część I- Moja dzielnica „Boguszowice Stare”

Innowacja pedagogiczna „Moja dzielnica, moje miasto, mój kraj”

– część I- Moja dzielnica „Boguszowice Stare”

Gr. Słoneczka

Wychowanie patriotyczne od wielu lat wskazywane jest jako jeden z priorytetów współczesnej edukacji. Realizowanie w przedszkolu tematyki związanej z poznawaniem naszego kraju, regionu, czy miasta wpisuje się również w zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Głównym celem innowacji „Moja dzielnica, moje miasto, mój kraj– część
I- Moja dzielnica” jest przede wszystkim rozwijanie w dziecku poczucia własnej tożsamości regionalnej, a tym samym kształtowanie postawy zaangażowania w sprawy własnego środowiska. Nadrzędnym zadaniem jest budowanie poczucie więzi z otoczeniem, świadomość własnych ,,korzeni” oraz odnajdywanie źródeł wartościowych w dziedzictwie kulturowym regionu poprzez m.in poznanie najbliższej okolicy, dzielnicy Boguszowice Stare.

Przyjęte w innowacji założenia, cele, treści kształcenia i metody ich realizacji sprzyjają wzbogaceniu wiedzy przedszkolaków o ich regionie, jego historii jak i teraźniejszości w zakresie gospodarki, architektury, zasobów przyrodniczych i ekologii, uwzględniając naturalną potrzebę identyfikowania się z najbliższym otoczeniem i twórczego uczestnictwa w jego rozwoju. Regionalny charakter projektu przejawia się w doborze treści edukacyjnych przekazujących obraz regionu ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego otoczenia i okolic oraz w stosowaniu praktycznych metod poznawania regionu (obserwacja, wywiady, wycieczki, spacery) a także w zintegrowaniu przedszkola ze środowiskiem lokalnym. Ważny jest również bliski kontakt z przyrodą – środowiskiem naturalnym, które stymulująco wpływa na harmonijny rozwój dzieci. Świat przyrody wyzwala pozytywne emocje, rozładowuje napięcia, pomaga w odprężeniu i relaksacji.

 

Fotorelacja z niektórych naszych działań w I półroczu:

Fotorelacja z niektórych naszych działań w II półroczu: